MILJÖ

Traxx Sweden strävar ständigt efter att minska den direkta och indirekta negativa miljöpåverkan som bolagets verksamhet kan föra med sig genom att i möjligaste mån anpassa miljöaspekterna i arbetet.

Vårt miljöarbete sker i fyra steg:

1. Planering:

Identifiera miljöaspekter, lagar och andra krav, miljömål och handlingsplaner

2. Genomförande

Resurser, ansvar och befogenheter, kompetens och utbildning, kommunikation, dokumentation, dokumentstyrning och verksamhetsstyrning

3. Kontroll

Övervakning och mätning, utvärdering av lagar och andra krav, avvikelsehantering, internrevisioner och redovisande dokument

4. Förbättring

På Traxx Sweden strävar vi efter en ständig förbättring inom miljöarbetet